ANUNȚ CONCURS
Posturi contractuale vacante, perioadă nedeterminată

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, modificată prin H.G.1027/2014, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
COLEGIUL NAŢIONAL ,,VLADIMIR STREINU”, GĂEŞTI-DÂMBOVIŢA
Organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează:
2 posturi îngrijitor, cu 8 ore/zi;
1 post muncitor, cu 8 ore/zi;
– 1 post paznic, cu 8 ore/zi.

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE
1. a) are cetăţenia română și domiciliul în România;
2. b) are vârsta minima de 18 ani reglementată de prevederile legale;
3. c) are capacitate deplină de exerciţiu;
4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
5. e) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un DOSAR DE CONCURS care va cuprinde următoarele documente:
1. a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii organizatoare;
2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
4. d) copia carnetului de muncă şi raportul din Revisal, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
5. e) cazierul judiciar că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6. f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu menţiunea “apt pentru postul de îngrijitor/muncitor/paznic”.
7. g) curriculum vitae;
Actele prevăzute la lit. b), c) vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

1. Pentru postul de îngrijitor:
– studii generale/medii,
– vechime în muncă minim 2 ani.

2. Pentru postul de muncitor:
– studii medii/şcoală profesională;
– vechime în muncă minim 3 ani, din care în specialitatea postului 1 an;
– cunoştinţe şi abilităţi practice în domeniile: instalaţii termice şi sanitare, tâmplărie şi electricitate.

3. Pentru postul de paznic:
– studii medii/şcoală profesională;
– vechime în muncă minim 3 ani;

CONCURSUL CONSTĂ ÎN 3 ETAPE SUCCESIVE:
– selecţia dosarelor de înscriere;
– proba scrisă (eliminatorie) si proba practică;
– interviu.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
– proba scrisă în data de 05.02.2020, ora 9.00, la sediul instituției.
– proba practică în data de 07.02.2020, ora 9.00, la sediul instituției.
– proba interviu în data de 10.02.2020, ora 11.00, la sediul instituției.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afişare, la sediul instituției.
Bibliografie:
• Legea 53 / 2003 actualizată – Codul muncii ,,Răspunderea disciplinară” O.M.S nr.119/04.02.2014;
• Legea nr.477/2004;
• H.G. 1425/2006;
• O.M.S. nr. 185/2003;
• Legea nr. 319\2006 referitoare la sănătatea si securitatea în muncă;
• Legea nr. 307\2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor;
• Norme de igienă privind unitătile pentru ocrotirea, educarea si înstruirea copiilor și tinerilor – Ordin Ministrului Sănătătii nr. 1955/18.10.1995
• Legea nr. 64 din 21 martie 2008 (republicată, actualizată) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil;
• Legea nr.333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Relații suplimentare se obțin la Colegiul Naţional ,,Vladimir Streinu”, Găeşti, cu sediul în localitatea Găeşti, str. Nicolae Titulescu, nr.24-26, judeţul Dâmbovița, secretar Lupu Angela, telefon 0245713351

Calendarul desfășurării concursului

Calendar de desfasurare concurs

 

Postează comentariu